ZDROWY RUCH - ZDROWY DUCH!

War­sztaty Nor­dic Wal­king i Jogi w Rajczy

Poznaj ludzi, zako­chaj się w kra­jo­bra­zach i zrzuć kilka kilo­gra­mów!

Jeśli już wiesz, że chcesz zro­bić coś dobrego dla sie­bie, marzysz o ucieczce cho­ciaż na chwilkę od miej­skiego zgiełku, by zasta­no­wić się nad swoim życiem, wes­przeć swój roz­wój oso­bi­sty, popra­co­wać ze swoim cia­łem… TO WŁAŚNIE TE WARSZTATY SĄ DLA CIEBIE!

PROPONUJEMY CI 4 DNI ŚWIĄT DLA TWOJEGO CIAŁA I DUCHA!!!

NORDIC WALKING jest nową i zara­zem naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jącą się na świe­cie dys­cy­pliną spor­tową - jest tak pro­stą i efek­tywną, że tysiące osób ule­gają modzie na spa­cer z nor­dyc­kimi kijami po uli­cach, par­kach, lasach, szlakach i bez­dro­żach czer­piąc z niej nie tylko przy­jem­ność, ale i wymierne korzy­ści zdro­wotne. Może być upra­wiana wszę­dzie i przez wszyst­kich, bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych i finan­so­wych.

Zaję­cia będą pro­wa­dzone na malow­ni­czych gór­skich tra­sach pie­szych, sta­ran­nie dobra­nych dla upra­wia­nia tej dys­cy­pliny, w pięk­nej oko­licy - bez­po­średni kon­takt z naturą ukoi Twoje zmy­sły i dostar­czy Ci nie­zbęd­nej energii.

 Głów­nym celem upra­wia­nia NORDIC WALKING jest tro­ska o zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie, a ponadto ta dys­cy­plina sportu:

 • jest nie­skom­pli­ko­wana i szybka do nauczenia
 • jest pod­stawą prewencji
 • jest pro­stą formą rehabilitacji
 • jest opty­mal­nym kar­dio­tre­nin­giem do reduk­cji masy ciała
 • popra­wia spraw­ność układu krążenia
 • wzmac­nia umię­śnie­nie całego ciała i pod­nosi spraw­ność fizyczną
 • popra­wia kon­dy­cje ruchową
 • kory­guje postawę
 • pobu­dza do pracy ponad 90% mięśni
 • zwięk­sza spa­la­nie kalo­rii nawet o 100% od zwy­kłego poru­sza­nia się
 • wzmac­nia sys­tem immunologiczny
 • obniża cho­le­ste­rol
 • odpręża

Joga z kolei pomaga uwol­nić stres zgro­ma­dzony ciele, uczy „bycia tu i teraz”, które jest warun­kiem poczu­cia wewnętrz­nego spokoju.

Joga korzyst­nie wpływa na:

 • krę­go­słup: zwięk­sza ela­stycz­ność, likwi­duje ból
 • stres: redu­kuje napięcie
 • ból: poprzez głę­bo­kie oddy­cha­nie relak­suje i łago­dzi go
 • krą­że­nie: obniża ciśnie­nie, popra­wia wydol­ność płuc
 • zapa­le­nie sta­wów: poprzez ich roz­cią­ga­nie zwięk­sza rucho­mość
 • cukrzycę: nor­ma­li­zuje poziom cukru we krwi
 • astmę: uła­twia oddychanie

Należy jed­nak pamię­tać, że jest ona rów­nież sys­te­mem opar­tym na ćwicze­niach medytacyjnych, roz­wi­ja­ją­cych ducho­wość i wewnętrzne dobro.

ZAPRASZAMY DO RADOSNEGO, WSPÓLNEGO MARSZU PO ZDROWIE!

Zapew­niamy moż­li­wość odpłat­nego ko­rzy­sta­nia z zabiegów:

 • HYDROSA DETOX z barem tlenowym
 • masaże: leczniczy, kla­syczny, relak­sa­cyjny i gorą­cymi kamieniami
 • reflek­so­te­ra­pii stóp/dłoni/twarzy i głowy, świecowania/konchowania uszu
 • indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji dietetycznych

Zapisy i infor­ma­cje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.